Actualitat
3 de maig de 2020
Comerç i restauració comença a pujar persianes. Què cal tenir en compte?
Comparteix!

 

Avui, diumenge, 3 maig, el Govern estatal ha publicat dos nous butlletins (els BOE A-2020-4791  i BOE-A-2020-4703, que trobareu adjunts a aquesta nota) en relació a les condicions d’apertura al públic de comerç, serveis i restauració, entre d’altres, derivades de la posta en marxa de les diferents fases del pla de desconfinament publicat aquests dies.

N’extraiem:

Qui pot reobrir?
Establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals, amb activitat suspesa degut a la declaració de l’estat d’alarma, excepte aquells amb un superfície de més de 400 metres quadrats o tinguin caràcter de centre comercial o es trobin dins d’aquest, sense accessos independents.

Requisits a acomplir:

 • Reducció al 30% de l’aforament total de l’establiment.
 • Garantint la distància mínima de 2 metres entre clients.
 • Caldrà un sistema de cita prèvia, sense que es puguin habilitat zones d’espera (1 únic client per cada treballador)
 • Es garantirà atenció individualitzada a cada client, amb la deguda separació física o mitjançant la instal·lació de mostradors o mampares.
 • S’establirà un horari d’atenció preferent per a majors de 65 anys.
 • En aquells casos que els establiment disposin de sistems de recollida de les seves comandes, caldrà que garanteixin una recollida esgraonada per evitar aglomeracions a l’interior del local o en torn el seu accés.
 • Pel client: Els desplaçaments als establiments només es podran efectuar dins el municipi de residència, excepte si el producte o servei no el trobés disponible en aquesta zona.

Mesures higièniques:

 • Els comerços i establiments oberts al públic hauràn de netejar i desinfectar, almenys 2 cops al dia, les seves instal·lacions, amb especial atenció a zones de contacte com poms de porta, mostradors, mobles, penjadors, terra, telèfons, cistelles compra, etc.
 • Es podrà fer pauses durant la jornada d’apertura per dedicar-se a les tasques de neteja, manteniment i reposició.
 • Una de les 2 sessions de neteja es farà obligatòriament a l’acabar el dia.
 • Es netejarà i desinfectarà els llocs de treball a cada canvi de torn (especial atenció a mostradors, mampares, teclats, telèfon… i tot allò del que en faci ús el treballador durant la seva jornada)
 • Per procedir a la neteja, es faran servir densifectants, com dilucions de lleixiu (1:50) o qualsevol desinfectant amb activitat virucida que es troben al mercat.
 • Després de cada sessió de neteja, caldrà desfer-se de forma segura dels materials que s’han fet servir i els equips de protecció individual (epis’s). Posteriorment, es procedirà al rentat de mans.
 • Si a l’establiment hi ha més d’un treballador atenent al públic, la neteja es farà extensiva a les zones privades dels treballadors (vestuaris, taquilles, bany, zones de descans, etc)
 • Es procedirà al rentat i desinfecció diària d’uniformes i roba de treball (rentats entre 60 i 90º)
 • Es garantirà una ventilació adequada.
 • No es faran servir el bany de l’establiment per part del client, excepte casos estrictament necessaris. Si és el cas, es procedirà d’inmediat a la seva neteja (sanitaris, aixetes i pom de la porta)
 • Cal disposar de paperes (millor amb tapa i pedal) per poder dipositar mocadors i material d’un sol ús, que seran netejades de manera freqüent i, almenys, un cop al dia.

Mesures de prevenció de riscos laborals:

 • Quins treballadors NO es podran reincoporar? No es podràn incorporar al seu llocs de treball, aquells treballadors que estiguin en aïllament per diagnosi COVID19, que pateixi algun del seus símptomes o que estigui en quarentena per ser contacte d’un positiu.
 • Epi’s: El titular de l’activitat econòmica s’assegurarà que tots els seus treballadors disposin dels epi’s i gels hidroalcohòlics o, en el seu defecte, aigua i sabó.
 • Ús de mascaretes: obligatori quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal de 2 metres entre treballador i client o entre treballadors.
 • Tots els treballadors han d’estar formats sobre el correcte ús dels equips de protecció individual.
 • Mesures aplicables, per extensió, a treballadors de terceres empreses que presten serveis, habituals o habituals, a l’establiment o comerç.
 • Fitxatge horari: si és d’empremta dactilar serà substituit per altres sistemes de control horari o bé caldrà desinfectar el dispositiu després de l’ús de cada treballador.
 • El responsable de l’activitat econòmica es reponsabilitzarà de la distribució de llocs de treballs, organització dels torns i resta de condicions per garantir la distància de seguretat mínima de 2 metres entre treballadors.
 • Distància de seguretat: La distància entre venedor i client serà, en tot moment, d’almenys 1 metre si disposem d’elements de protecció o barreres, i de 2 metres si no en tenim.
 • En cas de serveis que no permetin aquestes distàncies amb el client (perruqueries, estètiques, fisioteràpies, etc) s’hauran de fer servir els epi’s que protegeixin tant treballador com client i garantir la distància de 2 metres entre clients.
 • Les distàncies de seguretat també són obligatòries als vestuaris, bany de treballadors, àrees de descans i qualsevol zona comú.
 • Control de salut: Si un treballador comença a tenir símptomes de la malaltia, es contactarà inmediatament amb Salut (062) i abandonarà el seu lloc de treball fins que sigui avaluat per un metge.

Mesures de protecció i higiene per a CLIENTS:

 • Temps de permanència a establiments i locals:serà l’estrictament necessari per fer les compres o rebre la prestació del servei.
 • Senyalització de la distància de seguretat: a establiments on sigui possible l’atenció personalitzada a més d’un client al mateix temps, caldrà indicar ben clarament la distància de seguretat interpersonal de 2 metres entre clients. Com? amb marques al terra o mitjançant cartelleria, senyalització o balisses.
 • Atenció al client: Un treballador NO podrà atendre simultàniament a més d’un client.
 • L’establiment haurà de disposar de dispensadors de gels hidroalcohòlics.
 • Autoservei: En establiments i locals comercials amb zona d’autoservei, serà el treballador qui prestarà aquest servei, evitant la manipulació directa del producte per part del client.
 • Productes TEST: No es poden posar a disposició del client productes de prova.
 • Emprovadors: En establiments del sector tèxtil, els emprovadors només es podran fer servir per una sola persona i seran desinfectats, després de cada ús.
 • Si un client NO adquireix una peça de roba que s’ha emprovat, aquesta peça ha de ser higienitzada abans de posar-la a disposició dels altres clients.

I concretant mesures per la reapertura dels establiments d’HOSTELERIA i RESTAURACIÓ:

Requisits a acomplir:

 • Consum: està prohibit el consum a l’interior dels establiments.
 • Activitat: les activitats d’hosteleria i restauració es podran realitzar a través de lliurament a domicili i a través de recollida de comandes pels clients al mateix establiment.
 • Horari apertura al públic:els establiments només podran romandre oberts al públic durant l’horari de recollida de comandes.
 • Repartiment a domicili: Es podran establir sistemes de repartiment preferent per a persones majors de 65 anys, dependents o membres de col·lectius vulnerables per Covid19.
 • Servei de recollida a l’establiment: El client haurà fet la comanda online o per telèfon i l’establiment fixarà un horari de recollida per evitar aglomeracions. En cas de disposar de punts de comanda i recollida per vehicles, el client procedirà com sempre (fent la comanda des del cotxe i procedir a recollir-ho tot seguit)
 • Adequació espai: l’establiment habilitarà un espai senyalitzat per a la recollida de les comandes on, a més a més, es realitzarà el pagament.
 • Distància de seguretat: l’establiment garantirà la separació física obligatòria i si no és possible, caldrà instal·lar mostradors o mampares.

Pel que fa a les terrasses:

 • Autoritzada reapertura de les terrasses al 50% de les taules permeses habitualment, segons la llicència municipal.
 • Incrementant també l’espai peatonal de la via pública on estigui ubicada la terrassa.
 • Garantint la distància de 2 metres entre taules o agrupacions de taules.
 • Màxim reunions de 10 persones per taula o agrupació de taules
 • Netejant i desinfectant l’equipament de la terrassa, i en particular, cadires i taules.
 • Posant a disposició del públic gel hidroalcohòlic.
 • Prioritzant estovalles d’un sol ús.
 • El·liminant productes d’autoservei (tovalloners, pot escuradents, vinagreres, etc) per substituir-los per monodosis.
 • Evitant l’ús dre cartes d’ús comú i optant per dispositiu electrònics propis, pisarres o cartells.
 • Mantenint tancats els elements auxiliars del servei (vaixella, cristalleria, coberteria, estovalles, etc) i lluny de la zona de pas de clients i treballadors.
 • Fomentant el pagament amb targeta o altres sistemes sense contacte físic evitant, sempre que sigui possible, el diner en efectiu.
 • Desinfectant datàfons i TPV’s després de cada ús.
 • Limitant l’ocupació del bany serà d’un sol client (excepte si li cal assistència).
 • Netejant i desinfectant el bany, almenys 6 cops al dia.

Mesures de prevenció de riscos laborals:

 • Quins treballadors NO es podran reincoporar? No es podràn incorporar al seu llocs de treball, aquells treballadors que estiguin en aïllament per diagnosi COVID19, que pateixi algun del seus símptomes o que estigui en quarentena per ser contacte d’un positiu.
 • Epi’s: El titular de l’activitat econòmica s’assegurarà que tots els seus treballadors disposin dels epi’s adequats al seu nivell de risc (especialment mascaretes) i gels hidroalcohòlics i/o aigua i sabó.

Mesures de protecció i higiene per a CLIENTS:

 • Es disposarà a disposició dels clients: gels hidroalcohòlics a l’entrada de l’establiment i papereres  amb tapes d’accionament no manual, dotades amb una bossa d’escombraries, a la sortida.
 • Accès a l’establiment: serà de  manera individual, no permetent la permanència de més d’un client, excepte si es tracta d’un adult acompanyat d’una persona amb discapacitat, una persona d’edat avançada o un menor.
 • Temps de permanència a l’establiment: serà l’estrictament necessari per a la recollida de la comanda.
 • Senyalització de la distància de seguretat: a establiments on sigui possible l’atenció personalitzada a més d’un client al mateix temps, caldrà indicar ben clarament la distància de seguretat interpersonal de 2 metres entre clients. Com? amb marques al terra o mitjançant cartelleria, senyalització o balisses.
 • Atenció al client: Un treballador NO podrà atendre simultàniament a més d’un client.

Som comerciants, som restauradors, som autònoms. Però també som veïns, pares i mares, familiars i companys. Ens hem quedat a casa perr responsabilitat, per generositat i per solidaritat. Ara ens toca tornar als carrers.

Comerciants La Marina
@comerciantslamarina
#FentBarriFemCiutat

Barcelona Comerç
@eixosbcn
#FentBarriFemCiutat

 

Fitxers relacionats:

BOE-A-2020-4791 (PDF)

BOE-A-2020-4793 (PDF)

 

 

 

Amb la col·laboració de: